№ за/п

Вид досліджень

 

Физико-химічні і хімічні дослідження сировини (торфів, бурого вугілля, леонардиту, сапропелю тощо) та препаратів гумінової природи

 

1.

Визначення ступеню розкладання торфів

2.

Визначення ботанічного складу торфів

3.

Визначення  вмісту завислих частинок  та їх розмірів

4.

Визначення мулового індексу

5.

Визначення питомої ваги

6.

Визначення густини

7.

Визначення  загальної та активної кислотності

8.

Визначення рН

9.

Визначення вологоємкості та  вологопоглинання

10.

Визначення обмінної, гидролітичної та  активної кислотності

11.

Визначення загального вмісту водорозчинних солей

12.

Визначення вмісту сумарних карбонатів кальцію та магнію

13.

Визначення ємкости поглинання торфом амоніаку

14.

Визначення буферних властивостей

15.

Визначення вмісту N, Р, К

16.

Визначення співвідношення С:N

17.

Визначення елементного вмісту (N, P, K, C, Ca, Mg, Сl1-, S, S2-, SO42-)

18.

Визначення вологості

19.

Визначення вмісту сухої речовини

20.

Визначення зольності

21.

Визначення вмісту органічних речовин

22.

Визначення вмісту бітумів та смол

23.

Визначення вмісту геміцелюлози та целюлози

24.

Визначення лігніну

25.

Визначення вмісту білкових речовин

26.

Визначення вмісту гумінових кислот (у препараті, сухій та органічний речовині)

27.

Визначення вмісту гіматомеланових і фульвових кислот

28.

Вилучення гумінових речовин із зразків

29.

Визначення ступеню конденсованості (ароматичності) гумінових кислот

30.

Визначення функціональних груп у гумінових і фульвокислотах

31.

Визначення фракційного складу гумінових кислот

32.

Визначення оптичної густини  гумінових кислот (спектри поглинання)

33.

Органолептичні показники сировини (торф, сапропель, компост, леонардит, буре вугілля тощо)

34.

Органолептичні показники  препаратів гумінової природи

35.

Визначення буферної ємності сировини та препаратів  гумінової природи

36.

Визначення масової частки  нерозчинного залишку

37.

Визначення жорсткості води

 

Дослідження біологічної активності сировини, препаратів та кормових добавок

 

38.

За впливом препаратів і сировини на енергію проростання насіння: (редис, ячмінь, озима пшениця)

39.

За впливом на рістстимулюючу  активність  (корінцевий тест, кресс-салат)

40.

За впливом на біопродуктивність рослин (маса проростків та корінців):

а) дослід у стаканчиках з піском (ячмінь, озима пшениця)

б) дослід з присипанням (ячмінь, озима пшениця)

41.

За впливом на біопродуктивність рослин  (маса проростків, довжина і маса корінців)– дослід у водній культурі (ячмінь, озима пшениця)

42.

Оцінка впливу препаратів на біопродуктивність – дріжджевий тест

43.

Визначення ензимомодулюючої дії препараті в за впливом на активність:

а) пероксидази, б) поліфенолоксидази, в) уреази, г) каталази, д) цитохромоксидази,

е) аскорбатоксидази, ж) амілази, з) фосфатази

44.

Оцінка антиоксидантної активності  препаратів - антирадикальна активність

а) модельний дослід

б) на лабораторних тваринах

45.

Дослідження  антигипоксичної дії препаратів (на лабораторних тваринах)

46.

Визначення антистресової дії (на лабораторних тваринах)

47.

Дослідження гепатопротекторної дії (на лабораторних тваринах)

48.

Оцінка впливу  препаратів на морозо-, жаро- та посухостійсть рослин

 

Токсикологичні дослідження

 

49.

Тест с Paramecium caudatum

50.

Еритроцитарний тест – вплив препаратів на резистентність еритроцитів

51.

Визначення вмісту  важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn)

 

Організація та аналіз  експериментів

 

52.

Комплексна оцінка біологічної активності  та  токсичності препаратів, трактування результатів досліджень

53.

Розробка схем експериментів під час  проведення досліджень у виробничих умовах

54.

Контроль за проведенням випробувань  у виробничих умовах

                                                

 

А також:

 

1)      Розробка схем одержання нових препаратів та  кормових добавок гумінової природ из різних каустобіолітів

2)      Випробування біологічної  активності нових препаратів за  необхідними та запропонованими параметрами